Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  26.02.2015р. зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Журавель Ганна Сергiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

24.02.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739793 (056)3739793

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.02.2015

 

(дата)

2. Повідомлення

№39 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

26.02.2015

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

26.02.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2014

23.02.2015

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Iстейт Iнвестмент"

33718012

85.8873

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 23.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв станом на 31.12.2014р. (оскiльки 13.02.2015р. вже розкривалась iнформацiю по реєстру станом на 12.02.2015р., то дана iнформацiя розкривається в порiвняннi з реєстром, який був отриманий у 2014р.). Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рiал Iстейт Iнвестмент" (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, код ЄДРПОУ 33718012) становив 85,8873% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ТОВ "Рiал Iстейт Iнвестмент" становить 0% голосуючих акцiй Товариства.
У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.

2

31.12.2014

23.02.2015

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер"

34560611

0.5953

33.1855

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 23.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв станом на 31.12.2014р. (оскiльки 13.02.2015р. вже розкривалась iнформацiю по реєстру станом на 12.02.2015р., то дана iнформацiя розкривається в порiвняннi з реєстром, який був отриманий у 2014р.). Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центральний Брокер» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 0,5953% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ТОВ «Центральний Брокер» складає 33,1855% голосуючих акцiй Товариства.
У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.

3

31.12.2014

23.02.2015

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

0

19.1274

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 23.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв станом на 31.12.2014р. (оскiльки 13.02.2015р. вже розкривалась iнформацiю по реєстру станом на 12.02.2015р., то дана iнформацiя розкривається в порiвняннi з реєстром, який був отриманий у 2014р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства "Хiммет" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40 Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 0% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ "Хiммет" складає 19,1274% голосуючих акцiй Товариства.
У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.

4

31.12.2014

23.02.2015

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Форвард"

38903109

1.1905

11.9048

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 23.02.2015р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв станом на 31.12.2014р. (оскiльки 13.02.2015р. вже розкривалась iнформацiю по реєстру станом на 12.02.2015р., то дана iнформацiя розкривається в порiвняннi з реєстром, який був отриманий у 2014р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Форвард» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30 код ЄДРПОУ 38903109) становив 1,1905% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «ЗНВКIФ «Форвард» складає 11,9048% голосуючих акцiй Товариства.
У перелiку акцiонерiв не зазначається дата переходу прав власностi на цiннi папери, тому у полi "дата змiни" зазначається дата станом на яку складений перелiк.

 

ProEmitent.INFO